21.3.2020

Ako správne triediť odpad

Dnes sa spolu pozrieme na úplné základy v odpadovom hospodárstve, ktoré by mal poznať každý jedinec, ktorý nakladá s odpadmi. Ktorý odpad, kam patrí, do akej nádoby? Čo s nebezpečným odpadom?

V prvom rade, separovať odpad je prvým a veľmi dôležitým krokom, ktorý napomáha k riešeniu problému so samotnou ekológiou. Či už doma alebo na prevádzkach sa stretávame s vyprodukovanými odpadmi a veľa krát nevieme, ktorý odpad kam patrí a na to sa teraz spolu pozrieme bližšie.

Každodenne vyprodukovaný odpad sa zbiera do zberných nádob, tj. do kontajnerov, ktorý je následne odvážaný jednotlivými spoločnosťami, ktoré majú legislatívne právo na takýto zber odpadov. Odpad sa odváža na legálne skládky odpadov.

Avšak, triedený odpad z farebných kontajnerov neskončí v spaľovni alebo na skládke, ale putuje do triedičky odpadov, kde bude následne triedený.

Mali by sme vedieť, že za farebné zberné nádoby a teda za triedený odpad sa neplatí žiaden poplatok. Spoplatnené sú odpady v čiernych kontajneroch, ktoré končia na legálnych skládkach odpadov.

A ktoré odpady sa dajú triediť a následne recyklovať? Sú to : kovy, sklo, papier, plasty. Ktorá zberná nádoba je určená pre ktorý odpad?

Do žltej zbernej nádoby / kontajnera patria: plasty, kovy a nápojové kartóny. Do modrej zbernej nádoby / kontajnera patria: papier, noviny, stlačené krabice, kartóny Do zelenej zbernej nádoby / kontajnera patria: sklo, poháre, tabuľové sklo Do hnedej zbernej nádoby / kontajnera patria: biologicky rozložiteľný odpad, konáre, tráva Do červenej zbernej nádoby / kontajnera patria: kovy

Špecifickou poznámkou pri triedení jednotlivých odpadov, ktorú nesmieme zabudnúť spomenúť je fakt, že do zbernej nádoby na papier nepatria: mastné obaly od pizze, či mokrý papier, ktorý môže znehodnotiť ostatný papier v nádobe a to tvorením plesní.

Ďalšou špecifickou poznámkou, ktorú by sme radi spomenuli je tá, že do zbernej nádoby / kontajnera určeného na zber skleneného materiálu nepatria zálohované fľaše, ktoré je potrebné vrátiť do obchodu, kde Vám za vrátenie fliaš vrátia peniaze.

Týmto by sme mali jednú časť z odpadov zatriedenú, ale ako nakladať s odpadmi, akými sú napríklad žiarivky, televízor, batérie, či zvyšky farieb po maľovaní? Treba pripomenúť, že takýto druh odpadu sa radí medzi nebezpečné odpady a treba k nim pristupovať zodpovedne a správne. Kam teda s nebezpečným odpadom a čo sa s takýmto odpadom následne stane?

Medzi nebezpečný odpad patria: farby, laky, batérie, lepidlá, elektrospotrebiče, batérie, oleje, odstraňovače škvŕn, čistiace prostriedky a v priemysle sú to priemyselné oleje, kaly, chemikálie, kyseliny a podobne.

Nebezpečné odpady nepatria do klasických zberných nádob na triedený zber z dôvodov vysokého obsahu nebezpečných vlastností akými sú najmä toxíny, výbušné vlastnosti, horľaviny a taktiež môžu vyvolávať dráždivosť.

A kde odovzdať nebezpečné odpady? Sú organizované zbery takýchto odpadov spoločnosťami na to určenými, ktoré vydávajú harmonogram zberu a taktiež sú prevádzky na takýto zber určené. V Bratislavskom kraji je to napríklad spoločnosť OLO, kde obyvatelia s trvalým bydliskom v Bratislave, môžu nebezpečné odpady, taktiež spolu s inými odpadmi uskladniť na prevádzke spoločnosti.

Na väčšie množstvá odpadov, ktoré vznikajú pri rôznych bytových výstavbách, či rekonštrukciách sa používajú veľkokapacitné kontajnery na jednotlivé druhy odpadov, akými sú stavebné odpady, zmiešané odpady zo stavieb, biologicky rozložiteľné odpady, výkopová zemina / ornica, či objemý odpad.

Veľkokapacitné kontajnery sa prenajímajú najčastejšie vo veľkostiach 3 m3 , 4 m3 , 5 m3 , 7 m3 , 8 m3 , 10 m3 a 30 m3 .

Ďakujeme, za Váš čas, ktorý ste venovali tomuto článku o odpadoch a taktiež za prejavenú dôveru. Smelo do triedenia, pretože tak, ako nás príroda nepotrebuje, my prírodu áno, tak si ju neničme nelegálnymi odpadmi a nesprávnym a nezodpovedným prístupom k separovaniu.

Sme tu pre Vás aj v tomto roku, neváhajte nás osloviť, radi Vám s vašou požiadavkou pomôžeme a danú službu vykonáme, pamätajte vždy s úsmevom! :)